فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه بهره وری آچیو

توضیحات

پرسشنامه معنویت در محیط کار (35)

توضیحات

پرسشنامه کنترل شغلی

توضیحات

پرسشنامه استراتژی سازمان

توضیحات

پرسشنامه استراتژی ساختار

توضیحات

پرسشنامه تسهیم دانش

توضیحات

پرسشنامه موانع تسهیم دانش

توضیحات

پرسشنامه رفتارهای اخلاقی (28)

توضیحات

پرسشنامه رفتار اخلاقی (28)

توضیحات

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

توضیحات

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه تجارت در بازارچه ها

توضیحات

پرسشنامه توسعه تجارت بر اساس مدل سوات (SWOT)

توضیحات

پرسشنامه جو انگیزشی در تیم ها ی ورزشی

توضیحات

پرسشنامه سبك هاي رهبري در تیم ها (باشگاه های) ورزش

توضیحات

پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی

توضیحات

پرسشنامه سکوت کارکنان (سکوت سازمانی)

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری

توضیحات

پرسشنامه رهبري تحول آفرين

توضیحات