فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه رفتارهای اخلاقی (28)

توضیحات

پرسشنامه رفتار اخلاقی (28)

توضیحات

پرسشنامه فرهنگ سازمانی (53)

توضیحات

پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه تجارت

توضیحات

پرسشنامه توسعه تجارت بر اساس مدل سوات (SWOT)

توضیحات

پرسشنامه جو انگیزشی در تیم های ورزشی (باشگاه ها)

توضیحات

پرسشنامه سبك های رهبری در تیم های (باشگاه های) ورزش

توضیحات

پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی

توضیحات

پرسشنامه سکوت کارکنان (سکوت سازمانی)

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری

توضیحات

پرسشنامه رهبری تحول آفرين

توضیحات

پرسشنامه یادگیری سازمانی

توضیحات

پرسشنامه سازمان یادگیرنده (25)

توضیحات

پرسشنامه فرسودگی شغلی (25)

توضیحات

پرسشنامه ویژگی های دبیران ریاضی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت امنیت اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه کنترل سازمانی

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی کیفیت محیط شهری (29)

توضیحات