فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان و کونوسکی (OCB)

توضیحات

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات (24)

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی (28)

توضیحات

پرسشنامه اعتماد سازمانی (33)

توضیحات

پرسشنامه اجرای فناوری اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه آمادگی برای تغییر (18)

توضیحات

پرسشنامه تصویر برند و تأثیرات اطلاعات و هنجارهای بین فردی بر تمایل به خرید

توضیحات

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت زمان

توضیحات

پرسشنامه وفاداری مشتری (15)

توضیحات

پرسشنامه سرمایه اجتماعی (17)

توضیحات

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی (32)

توضیحات

پرسشنامه معنویت در محیط کار (35)

توضیحات

پرسشنامه کنترل شغلی

توضیحات

پرسشنامه استراتژی سازمان

توضیحات

پرسشنامه استراتژی ساختار

توضیحات

پرسشنامه تسهیم دانش

توضیحات

پرسشنامه موانع تسهیم دانش

توضیحات