فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه میزان جذب منابع مالی در بانک (13)

توضیحات

پرسشنامه برنامه ریزی شغلی

توضیحات

ادراک برابر سازمانی استرون

توضیحات

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان و کونوسکی

توضیحات

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی (28)

توضیحات

پرسشنامه اعتماد سازمانی (33)

توضیحات

پرسشنامه اجرای فناوری اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه آمادگی برای تغییر

توضیحات

پرسشنامه تصویر برند و تاثیرات اطلاعات و هنجارها

توضیحات

پرسشنامه کار آفرینی سازمانی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت زمان

توضیحات

پرسشنامه وفاداری مشتری (15)

توضیحات

پرسشنامه سرمایه اجتماعی (17)

توضیحات

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی (32)

توضیحات

پرسشنامه معنویت در محیط کار (35)

توضیحات

پرسشنامه کنترل شغلی

توضیحات

پرسشنامه استراتژی سازمان

توضیحات