فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

بازار گرایی ادراکی

توضیحات

پرسشنامه نیاز به کسب موفقیت

توضیحات

پرسشنامه مربیگری میلر miller

توضیحات

پرسشنامه میزان جذب منابع مالی در بانک

توضیحات

پرسشنامه برنامه ریزی شغلی

توضیحات

ادراک برابر سازمانی استرون

توضیحات

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان و کونوسکی

توضیحات

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریت زمان

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی (28)

توضیحات

پرسشنامه اعتماد سازمانی

توضیحات

پرسشنامه اجرای فناوری اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه آمادگی برای تغییر

توضیحات

پرسشنامه تصویر برند و تاثیرات اطلاعات و هنجارها

توضیحات

پرسشنامه کار آفرینی سازمانی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت زمان

توضیحات

پرسشنامه وفاداری مشتری

توضیحات

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

توضیحات