فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه اخلاق کاری گریگوری سی پتی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد سازمانی (49)

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریتی (18)

توضیحات

پرسشنامه مدیریت دانش (25)

توضیحات

پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده

توضیحات

پرسشنامه خلق و تسهیم دانش

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی (49)

توضیحات

پرسشنامه سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریتی (20)

توضیحات

پرسشنامه کارآفرینی

توضیحات

پرسشنامه راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه

توضیحات

پرسشنامه روحیه کارآفرینی مک کلاند

توضیحات

پرسشنامه بازارگرایی ادراکی

توضیحات

پرسشنامه نیاز به کسب موفقیت

توضیحات

پرسشنامه مربیگری میلر

توضیحات

پرسشنامه میزان جذب منابع مالی در بانک (13)

توضیحات

پرسشنامه برنامه ریزی شغلی

توضیحات

پرسشنامه ادراک برابر سازمانی استرون

توضیحات