فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه هوش رقابتی (22)

توضیحات

پرسشنامه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

توضیحات

پرسشنامه میزان جذب منابع مالی در بانک (8)

توضیحات

پرسشنامه اخلاق کاری گریگوری سی پتی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد سازمانی (49)

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریتی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت دانش

توضیحات

حمایت سازمانی ادراک شده

توضیحات

پرسشنامه خلق و تسهیم دانش

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی (49)

توضیحات

پرسشنامه سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریتی

توضیحات

پرسشنامه کار آفرینی

توضیحات

پرسشنامه راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه

توضیحات

پرسشنامه روحیه کارآفرینی مک کلاند

توضیحات

پرسشنامه بازارگرایی ادراکی

توضیحات

پرسشنامه نیاز به کسب موفقیت

توضیحات

پرسشنامه مربیگری میلر miller

توضیحات