فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه ساختار سازمانی

توضیحات

پرسشنامه بروکراسی

توضیحات

هوش رقابتی CIQ

توضیحات

فرایند برنامه ریزی استراتژیک

توضیحات

پرسشنامه میزان جذب منابع مالی در بانک

توضیحات

اخلاق کاری گریگوری سی پتی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد سازمانی

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریتی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت دانش

توضیحات

حمایت سازمانی ادراک شده

توضیحات

پرسشنامه خلق و تسهیم دانش

توضیحات

عدالت سازمانی نیهوف و مورن

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی (49)

توضیحات

سنجش ویژگی های شخصیتی کار آفرینان

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریتی

توضیحات

پرسشنامه کار آفرینی

توضیحات

پرسشنامه راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه

توضیحات

پرسشنامه روحیه کارآفرینی مک کلاند

توضیحات