فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه اعتماد (20)

توضیحات

پرسشنامه آزمون اضطراب کتل CAQ

توضیحات

پرسشنامه تعهد شغلی

توضیحات

پرسشنامه کمال گرایی اهواز

توضیحات

پرسشنامه انضباط اداری

توضیحات

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت

توضیحات

پرسشنامه خلاقیت تورنس (TTCT)

توضیحات

پرسشنامه سواد اطلاعاتی (22)

توضیحات

پرسشنامه رضایت ارباب رجوع

توضیحات

پرسشنامه موقعیت رقابتی

توضیحات

پرسشنامه پاسخگویی

توضیحات

پرسشنامه ریسک پذیری

توضیحات

ریسک پذیری بر اساس نظریه سگال و همکاران

توضیحات

ریسک پذیری بر اساس نظریه سگال و همکاران

توضیحات

پرسشنامه هوش تجاری

توضیحات

پرسشنامه ساختار سازمانی

توضیحات

پرسشنامه بروکراسی

توضیحات