فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه حمایت اجتماعی واکس ( SS-A )

توضیحات

پرسشنامه رضایت شغلی JDI

توضیحات

پرسشنامه اعتماد

توضیحات

پرسشنامه آزمون اضطراب کتل CAQ

توضیحات

پرسشنامه تعهد شغلی

توضیحات

پرسشنامه کمال گرایی اهواز

توضیحات

پرسشنامه انضباط اداری

توضیحات

مهارت های اجتماعی

توضیحات

هوش سازمانی آلبرخت

توضیحات

خلاقیت تورنس (TTCT)

توضیحات

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

توضیحات

پرسشنامه رضایت ارباب رجوع

توضیحات

پرسشنامه موقعیت رقابتی

توضیحات

پرسشنامه پاسخگویی

توضیحات

پرسشنامه ریسک پذیری

توضیحات

ریسک پذیری بر اساس نظریه سگال و همکاران

توضیحات

ریسک پذیری بر اساس نظریه سگال و همکاران

توضیحات

پرسشنامه هوش تجاری

توضیحات