فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه تعهد شغلی

توضیحات

پرسشنامه کمال گرایی اهواز

توضیحات

پرسشنامه انضباط اداری

توضیحات

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت

توضیحات

پرسشنامه خلاقیت تورنس (TTCT)

توضیحات

پرسشنامه سواد اطلاعاتی (22)

توضیحات

پرسشنامه رضایت ارباب رجوع

توضیحات

پرسشنامه موقعیت رقابتی

توضیحات

پرسشنامه پاسخگویی (33)

توضیحات

پرسشنامه ریسک پذیری (16)

توضیحات

پرسشنامه ریسک پذیری (15)

توضیحات

پرسشنامه هوش تجاری

توضیحات

پرسشنامه ساختار سازمانی

توضیحات

پرسشنامه بروکراسی

توضیحات

پرسشنامه هوش رقابتی (22)

توضیحات

پرسشنامه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

توضیحات

پرسشنامه میزان جذب منابع مالی در بانک (8)

توضیحات