فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه اعتماد اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه احساس عدالت اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه توسعه خدمات نوین

توضیحات

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه ساختار سازمانی

توضیحات

پرسشنامه انگیزه های ورزشی

توضیحات

پرسشنامه سبک های دفاعی DSQ

توضیحات

پرسشنامه عوامل مؤثر در تأخیر و مدیریت پروژه

توضیحات

پرسشنامه عوامل ایجاد کننده تأخیر در پروژه

توضیحات

پرسشنامه نقش ابزارهای مدیریت زمان در کنترل پروژه

توضیحات

پرسشنامه بازاریابی درونی (15)

توضیحات

پرسشنامه امنیت شغلی

توضیحات

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI-G)

توضیحات

پرسشنامه سرمایه اجتماعی (38)

توضیحات

پرسشنامه نو آوری

توضیحات

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه حمایت اجتماعی واکس (SS-A)

توضیحات

پرسشنامه رضایت شغلی JDI

توضیحات