فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه سودآوری بانک

توضیحات

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و الدهام

توضیحات

پرسشنامه شایستگی های حرفه ای

توضیحات

پرسشنامه عملکرد سازمانی

توضیحات

پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت

توضیحات

پرسشنامه مشارکت سازمانی فایول

توضیحات

پرسشنامه ارتقاء شغلی

توضیحات

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

توضیحات

پرسشنامه نظام پیشنهادات

توضیحات

پرسشنامه دورکاری

توضیحات

پرسشنامه تحول سیستم اداری

توضیحات

پرسشنامه حسابرسی پس از ترخیص کالا (PCA)

توضیحات