فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه مشارکت سازمانی فایول

توضیحات

پرسشنامه ارتقاء شغلی

توضیحات

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

توضیحات

پرسشنامه نظام پیشنهادات

توضیحات

پرسشنامه دورکاری

توضیحات

پرسشنامه تحول سیستم اداری

توضیحات

پرسشنامه حسابرسی پس از ترخیص کالا (PCA)

توضیحات