فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه حسابرسی پس از ترخیص کالا (PCA)

توضیحات

پرسشنامه اعتماد بین فردی

توضیحات

پرسشنامه بازاریابی داخلی (20)

توضیحات

پرسشنامه تعلق سازمانی

توضیحات

پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک (21)

توضیحات

پرسشنامه تمایل به استفاده از خدمات بیمه ای

توضیحات

پرسشنامه زنجیره ارزش گردشگری

توضیحات

پرسشنامه انتظارات معلم

توضیحات

پرسشنامه سواد مالی

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی ناشی از آموزش

توضیحات

پرسشنامه شاخص های نظام ارزیابی مطلوب عملکرد

توضیحات

پرسشنامه عوامل موثر بر توانمندسازی شغلی کارکنان

توضیحات

پرسشنامه حافظه‌ سازمانی

توضیحات

پرسشنامه آرزوهای شغلی

توضیحات

پرسشنامه جذب مشتری

توضیحات

پرسشنامه موانع مدیریت زنجیره تأمین

توضیحات

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند (32)

توضیحات