فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (32)

توضیحات

پرسشنامه حمایت سلزمانی ادراک شده

توضیحات

پرسشنامه نظام پیشنهادات (8)

توضیحات

پرسشنامه پاسخگویی (10)

توضیحات

پرسشنامه سبک تصمیم گیری

توضیحات

پرسشنامه خود آگاهی

توضیحات

پرسشنامه تعلل ورزی

توضیحات

پرسشنامه پذیرش اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه مهارت های ارتباطی

توضیحات

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت

توضیحات

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت HCOCQ

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران (CBI)

توضیحات

پرسشنامه وفاداری مشتری (31)

توضیحات

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه تفکر استراتژیک لیدکا (27)

توضیحات

پرسشنامه اثربخشی تیم یا گروه

توضیحات

پرسشنامه انتظارات اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد اجتماعی

توضیحات