فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه فرهنگ سازمانی (99)

توضیحات

پرسشنامه نظام پذيرش و بررسی پيشنهادات (18)

توضیحات

پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافتسد (16)

توضیحات

پرسشنامه زمینه های استقرار مدیریت دانش (27)

توضیحات

پرسشنامه مدیریت دانش (33)

توضیحات

پرسشنامه عملکرد سازمانی چادهری

توضیحات

پرسشنامه آمادگی کارآفرینی

توضیحات

پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت جونز

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی (11)

توضیحات

پرسشنامه اتوماسیون اداری

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی (33)

توضیحات

پرسشنامه موانع کارآفرینی

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی (18)

توضیحات

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

توضیحات

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

توضیحات

پرسشنامه مدیریت اخلاق

توضیحات

پرسشنامه EFQM

توضیحات

پرسشنامه سبک مدیریت لوتانز

توضیحات