فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت جونز

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی (11)

توضیحات

پرسشنامه اتوماسیون اداری

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی (33)

توضیحات

پرسشنامه موانع کارآفرینی

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی (18)

توضیحات

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (60)

توضیحات

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (36)

توضیحات

پرسشنامه مدیریت اخلاق

توضیحات

پرسشنامه مدل تعالی سازمانی (EFQM) (49)

توضیحات

پرسشنامه سبک مدیریت لوتانز

توضیحات

پرسشنامه نگرش های ناکارآمد وایسمن و بک

توضیحات

پرسشنامه بالندگی سازمانی (27)

توضیحات

پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی

توضیحات

پرسشنامه فرهنگ استراتژیک

توضیحات

پرسشنامه عوامل موثر بر تصدی مدیریت توسط زنان

توضیحات

پرسشنامه موفقیت سازمانی

توضیحات

پرسشنامه شهرت سازمانی

توضیحات