فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه مدیریت دانش (26)

توضیحات

پرسشنامه معنویت محیط کاری (14)

توضیحات

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (24)

توضیحات

پرسشنامه رفتار اطلاع یابی (42)

توضیحات

پرسشنامه مدل تعالی سازمان (EFQM)

توضیحات

پرسشنامه فرهنگ سازمانی (99)

توضیحات

پرسشنامه نظام پذيرش و بررسی پيشنهادات (18)

توضیحات

پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافتسد (16)

توضیحات

پرسشنامه زمینه های استقرار مدیریت دانش (27)

توضیحات

پرسشنامه مدیریت دانش (33)

توضیحات

پرسشنامه عملکرد سازمانی چادهری

توضیحات

پرسشنامه آمادگی کارآفرینی

توضیحات

پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت جونز

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی

توضیحات

پرسشنامه اتوماسیون اداری

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی

توضیحات

پرسشنامه موانع کارآفرینی

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی باندورا

توضیحات