فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه راهکارهای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان

توضیحات

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

توضیحات

پرسشنامه سازگاری اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه اضطراب و افسردگی هاسپیتال زیگمون و اسنایت

توضیحات

پرسشنامه خودباوری

توضیحات

پرسشنامه مشکلات حافظه تری

توضیحات

پرسشنامه خوش بینی (37)

توضیحات

پرسشنامه پاسخ به استرس کوه

توضیحات

پرسشنامه ذهن آگاهی پنج وجهی بائر

توضیحات

پرسشنامه هیجان خواهی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت استرس

توضیحات

پرسشنامه سازگاری اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه هوش هیجانی شوت (33)

توضیحات

پرسشنامه سکون زدگی باردویک

توضیحات

پرسشنامه خودنظارتی مارک اشنایدر

توضیحات

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ (45)

توضیحات

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز

توضیحات

پرسشنامه بالینی چند محوری میلون

توضیحات