فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه پاسخ به استرس کوه

توضیحات

پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی (FFMQ)

توضیحات

پرسشنامه هیجان خواهی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت استرس

توضیحات

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان

توضیحات

پرسشنامه هوش هیجانی شوت (33)

توضیحات

پرسشنامه سکون زدگی باردویک

توضیحات

پرسشنامه خود نظارتی مارک اشنایدر

توضیحات

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ (45)

توضیحات

پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز

توضیحات

پرسشنامه بالینی چند محوری میلون

توضیحات

پرسشنامه علل افزایش وقوع جرم

توضیحات

پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ

توضیحات

پرسشنامه تعامل اجتماعی شوتز

توضیحات

پرسشنامه رویدادهای استرس زا زندگی پیکل

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس

توضیحات

پرسشنامه عزت نفس آیزنک

توضیحات

پرسشنامه جو خانوادگی

توضیحات