فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ-واگنر

توضیحات

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر

توضیحات

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

توضیحات

پرسشنامه کیفیت روابط معلم-دانش آموز موری و زویچ

توضیحات

پرسشنامه اضطراب زانک

توضیحات

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه راهکارهای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان

توضیحات

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

توضیحات

پرسشنامه سازگاری اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه اضطراب و افسردگی هاسپیتال زیگمون و اسنایت

توضیحات

پرسشنامه خودباوری

توضیحات

پرسشنامه مشکلات حافظه تری

توضیحات

پرسشنامه خوش بینی

توضیحات

پرسشنامه پاسخ به استرس کوه

توضیحات

پرسشنامه ذهن آگاهی پنج وجهی بائر

توضیحات

پرسشنامه هیجان خواهی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت استرس

توضیحات

پرسشنامه سازگاری اجتماعی

توضیحات