فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه عزت نفس اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه دلبستگی مکان

توضیحات

پرسشنامه هویت اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه وانمود گرایی کلانس

توضیحات

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت ویدیانتو و مک موران

توضیحات

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ - واگنر (104)

توضیحات

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر

توضیحات

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

توضیحات

پرسشنامه کیفیت روابط معلم - دانش آموز موری و زویچ

توضیحات

پرسشنامه اضطراب زانک

توضیحات

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه راهکارهای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان

توضیحات

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

توضیحات

پرسشنامه سازگاری اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه اضطراب و افسردگی هاسپیتال زیگمون و اسنایت

توضیحات

پرسشنامه خودباوری

توضیحات

پرسشنامه مشکلات حافظه تری

توضیحات

پرسشنامه خوش بینی (37)

توضیحات