فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

توضیحات

پرسشنامه اضطراب اجتماعی کورن

توضیحات

پرسشنامه خوشبینی

توضیحات

پرسشنامه عوامل موثر بر ازدواج اولسون

توضیحات

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

توضیحات

پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی

توضیحات

پرسشنامه انگیزش پیشرفت ادواردز

توضیحات

پرسشنامه نگرش به طبیعت انسان

توضیحات

پرسشنامه کمال گرایی هویت و فلت

توضیحات

پرسشنامه خود پنداره از مدرسه پی یسن چن

توضیحات

پرسشنامه خود نظم دهی کانل و ریان

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مذاکره پیره

توضیحات

پرسشنامه عزت نفس اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه دلبستگی مکان

توضیحات

پرسشنامه هویت اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه وانمود گرایی کلانس

توضیحات

پرسشنامه هوش هیجانی

توضیحات

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت ویدیانتو و مک موران

توضیحات