فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی

توضیحات

پرسشنامه انگیزش پیشرفت ادواردز

توضیحات

پرسشنامه نگرش به طبیعت انسان

توضیحات

پرسشنامه کمال گرایی هویت و فلت

توضیحات

پرسشنامه خود پنداره از مدرسه پی یسن چن

توضیحات

پرسشنامه خودنظم دهی کانل و ریان

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مذاکره پیره

توضیحات

پرسشنامه عزت نفس اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه دلبستگی مکان

توضیحات

پرسشنامه هویت اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه وانمود گرایی کلانس

توضیحات

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت ویدیانتو و مک موران

توضیحات

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ-واگنر (104)

توضیحات

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر

توضیحات

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

توضیحات

پرسشنامه کیفیت روابط معلم-دانش آموز موری و زویچ

توضیحات

پرسشنامه اضطراب زانک

توضیحات

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی

توضیحات