فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه افکار خودکشی بک

توضیحات

پرسشنامه گرایش به معنویت

توضیحات

پرسشنامه چندبعدی نگرش در مورد بدن

توضیحات

پرسشنامه امیدواری اشنایدر (12)

توضیحات

پرسشنامه تاب آوری (25)

توضیحات

پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور

توضیحات

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

توضیحات

پرسشنامه اضطراب اجتماعی کورن

توضیحات

پرسشنامه مثبت اندیشی (17)

توضیحات

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ازدواج

توضیحات

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

توضیحات

پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی (42)

توضیحات

پرسشنامه انگیزش پیشرفت ادواردز

توضیحات

پرسشنامه نگرش به طبیعت انسان

توضیحات

پرسشنامه کمال گرایی هویت و فلت

توضیحات

پرسشنامه خودپنداره از مدرسه پی یسن چن

توضیحات

پرسشنامه خودنظم دهی کانل و ریان

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مذاکره پیره

توضیحات