فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه تعریف سبک فرزند پروری بامبرید

توضیحات

پرسشنامه تعاریف خود تنظیمی

توضیحات

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه منبع کنترل (مکان کنترل)

توضیحات

پرسشنامه شادکامی

توضیحات

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت (IAT)

توضیحات

پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون

توضیحات

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و همکاران (SWLS)

توضیحات

پرسشنامه خودپنداره

توضیحات

پرسشنامه نگرش های مذهبی

توضیحات

پرسشنامه افکار خودکشی بک

توضیحات

پرسشنامه گرایش به معنویت

توضیحات

پرسشنامه چندبعدی نگرش در مورد بدن، کش (2005)

توضیحات

پرسشنامه امیدواری اشنایدر (12)

توضیحات

پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (CD-RIS)

توضیحات

سازمان

توضیحات

یبباتنن

توضیحات

پرسشنامه خوشبینی شییر و کارور

توضیحات