فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI)

توضیحات

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت (IAT)

توضیحات

پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون

توضیحات

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و همکاران (SWLS)

توضیحات

پرسشنامه خودپنداره

توضیحات

پرسشنامه نگرش های مذهبی

توضیحات

پرسشنامه افکار خودکشی بک

توضیحات

پرسشنامه گرایش به معنویت

توضیحات

پرسشنامه چندبعدی نگرش در مورد بدن، کش (2005)

توضیحات

پرسشنامه امیدواری اشنایدر (12)

توضیحات

پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (CD-RIS)

توضیحات

یبباتنن

توضیحات

پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور

توضیحات

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

توضیحات

پرسشنامه اضطراب اجتماعی کورن

توضیحات

پرسشنامه مثبت اندیشی (17)

توضیحات

پرسشنامه عوامل موثر بر ازدواج اولسون

توضیحات

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

توضیحات