فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه رضایت از زندگی (LSIA)

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی معلم

توضیحات

پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر

توضیحات

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه استرس- اضطراب- افسردگی (DASS-21)

توضیحات

پرسشنامه مهارت های فراشناخت

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (10)

توضیحات

پرسشنامه اعتماد به نفس کوپر اسمیت

توضیحات

پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامبریند

توضیحات

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی

توضیحات

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه منبع کنترل (مکان کنترل)

توضیحات

پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI)

توضیحات

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت (IAT)

توضیحات

پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون

توضیحات

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و همکاران (SWLS)

توضیحات

پرسشنامه خودپنداره

توضیحات

پرسشنامه نگرش های مذهبی

توضیحات