فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

مقياس تاب آوري

توضیحات

پرسشنامه صمیمیت زناشویی وارینگ

توضیحات

پرسشنامه وابستگی به دیگران

توضیحات

پرسشنامه امیدواری

توضیحات

پرسشنامه بلوغ حرفه ای

توضیحات

پرسشنامه اضطراب زان زانگ (مقیاسS.A.S)

توضیحات

پرسشنامه پرخا شگری پاس و پری (پ پ)

توضیحات

پرسشنامه سلامت رواني SCL90-R

توضیحات

پرسشنامه افسردگی سالمندان (GDS)

توضیحات

پرسشنامه رضایت از زندگی (LSIA)

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی معلم

توضیحات

پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر (1971)

توضیحات

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه استرس- اضطراب- افسردگی DASS-21

توضیحات

پرسشنامه مهارت های فراشناخت

توضیحات

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد به نفس کوپر اسمیت

توضیحات