فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه امیدواری (24)

توضیحات

پرسشنامه بلوغ حرفه ای

توضیحات

پرسشنامه اضطراب زان زانگ (مقیاسS.A.S)

توضیحات

پرسشنامه سلامت (علایم) روان SCL90-R

توضیحات

پرسشنامه افسردگی سالمندان (GDS)

توضیحات

پرسشنامه رضایت از زندگی (LSIA)

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی معلم

توضیحات

پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر (1971)

توضیحات

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه استرس- اضطراب- افسردگی DASS-21

توضیحات

پرسشنامه مهارت های فراشناخت

توضیحات

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (10)

توضیحات

پرسشنامه اعتماد به نفس کوپر اسمیت

توضیحات

پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامبریند

توضیحات

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی

توضیحات

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه منبع کنترل (مکان کنترل)

توضیحات