فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه ذهن آگاهی (MAAS)

توضیحات

مقیاس شدت خستگی (FSS (Fatigue severity scale

توضیحات

پرسشنامه شادکامی (35)

توضیحات

پرسشنامه اضطراب اجتماعی(SPI)

توضیحات

پرسشنامه تصویر تن (تن انگاره)-کوتاه

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای حل مسئله ریاضی

توضیحات

پرسشنامه فراشناخت اضطراب اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه افکار اضطرابی ولز

توضیحات

پرسشنامه سازگاری زناشویی انریچ فرم 35 ماده ای

توضیحات

مقياس نگرش هاي ناكارآمد(DAS )

توضیحات

پرسشنامه فشار روانی

توضیحات

پرسشنامه استرسورهای فیزیولوژیکی(HSS)

توضیحات

پرسشنامه کنترل عواطف (ACS)

توضیحات

پرسشنامه جهت گیری زندگی

توضیحات

پرسشنامه مقیاس ترس از مرگ کالت- لستر

توضیحات

مقياس تاب آوري

توضیحات

پرسشنامه صمیمیت زناشویی وارینگ

توضیحات

پرسشنامه وابستگی به دیگران

توضیحات