فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه راهبردهای حل مسئله ریاضی

توضیحات

پرسشنامه فراشناخت اضطراب اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه افکار اضطرابی ولز

توضیحات

پرسشنامه سازگاری زناشویی انریچ فرم 35 ماده ای

توضیحات

مقياس نگرش هاي ناكارآمد(DAS )

توضیحات

پرسشنامه فشار روانی

توضیحات

پرسشنامه استرسورهای فیزیولوژیکی (HSS)

توضیحات

پرسشنامه کنترل عواطف (ACS)

توضیحات

پرسشنامه جهت گیری زندگی

توضیحات

پرسشنامه مقیاس ترس از مرگ کالت- لستر

توضیحات

پرسشنامه تاب آوری (33)

توضیحات

پرسشنامه صمیمیت زناشویی وارینگ

توضیحات

پرسشنامه وابستگی به دیگران

توضیحات

پرسشنامه امیدواری (24)

توضیحات

پرسشنامه بلوغ حرفه ای

توضیحات

پرسشنامه اضطراب زان زانگ (مقیاسS.A.S)

توضیحات

پرسشنامه سلامت (علایم) روان SCL90-R

توضیحات

پرسشنامه افسردگی سالمندان (GDS)

توضیحات