فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

توضیحات

پرسشنامه خلاقیت رندسیپ

توضیحات

پرسشنامه تست افسردگی بک

توضیحات

پرسشنامه شادکامی آکسفورد OHI

توضیحات

جو اخلاقی ویکتور و کولن

توضیحات

پرسشنامه رشد معنوی

توضیحات

رضایت زناشویی انریچ Enrich

توضیحات

کیفیت خواب پیتزبورگ PSQI

توضیحات

ویژگی های شخصیتی NEO - FFI

توضیحات

الگوها/مهارتهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای

توضیحات

انگیزه پیشرفت تحصیلی

توضیحات

تعارض کار-خانواده

توضیحات

فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون MBI

توضیحات

پرسشنامه اضطراب ریاضی (MARS-R)

توضیحات

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی

توضیحات

پرسشنامه افسردگی بک

توضیحات

پرسشنامه احساس تنهایی

توضیحات

پرسشنامه آزمون آمادگی روانی اتاوا

توضیحات