فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه تست افسردگی بک

توضیحات

جو اخلاقی ویکتور و کولن

توضیحات

پرسشنامه رشد معنوی

توضیحات

رضایت زناشویی انریچ Enrich

توضیحات

کیفیت خواب پیتزبورگ PSQI

توضیحات

ویژگی های شخصیتی NEO - FFI

توضیحات

الگوها/مهارتهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای

توضیحات

انگیزه پیشرفت تحصیلی

توضیحات

تعارض کار-خانواده

توضیحات

فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون (MBI)

توضیحات

پرسشنامه اضطراب ریاضی (MARS-R)

توضیحات

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی

توضیحات

پرسشنامه افسردگی بک

توضیحات

پرسشنامه احساس تنهایی

توضیحات

پرسشنامه آزمون آمادگی روانی اتاوا

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

توضیحات

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی

توضیحات

پرسشنامه سندروم پیش از قاعدگی

توضیحات