فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI)

توضیحات

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه الگوها یا مهارت های ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای

توضیحات

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه تعارض کار و خانواده (18)

توضیحات

پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون (MBI)

توضیحات

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی

توضیحات

پرسشنامه افسردگی بک (13)

توضیحات

پرسشنامه احساس تنهایی

توضیحات

پرسشنامه آمادگی روانی اتاوا

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

توضیحات

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی

توضیحات

پرسشنامه سندروم پیش از قاعدگی

توضیحات

پرسشنامه ذهن آگاهی (MAAS)

توضیحات

پرسشنامه شدت خستگی (FSS)

توضیحات

پرسشنامه شادکامی (35)

توضیحات

پرسشنامه اضطراب اجتماعی (SPI)

توضیحات

پرسشنامه تصویر تن (تن انگاره) - کوتاه

توضیحات