فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه حل مشکلات خانواده

توضیحات

پرسشنامه جهت گیری مذهبی

توضیحات

پرسشنامه میزان اعتقادات به خرافات

توضیحات

پرسشنامه هوش معنوی کینگ (24)

توضیحات

پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر

توضیحات

پرسشنامه اضطراب مرگ

توضیحات

پرسشنامه هوش اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36

توضیحات

راهنما آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان

توضیحات

پرسشنامه آزمون شخصیتی آیزنک EPQ

توضیحات

پرسشنامه سنجش ساخت خانواده( بالنده و آشفته )

توضیحات

پرسشنامه هراس اجتماعی

توضیحات

رجحان شغلی آمابایل WPI

توضیحات

پرسشنامه امیدواری (امید به زندگی) میلر (33)

توضیحات

پرسشنامه مالکیت روانشناختی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

توضیحات

پرسشنامه خلاقیت رندسیپ

توضیحات