فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه هوش معنوی کینگ (24)

توضیحات

پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر

توضیحات

پرسشنامه اضطراب مرگ

توضیحات

پرسشنامه هوش اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36)

توضیحات

پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (IPPA_R)

توضیحات

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPQ)

توضیحات

پرسشنامه سنجش ساخت خانواده (بالنده و آشفته)

توضیحات

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

توضیحات

پرسشنامه رجحان شغلی آمابایل (WPI)

توضیحات

پرسشنامه امیدواری (امید به زندگی) میلر (33)

توضیحات

پرسشنامه مالکیت روانشناختی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی بهداشت جهانی (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

توضیحات

پرسشنامه خلاقیت رندسیپ

توضیحات

پرسشنامه افسردگی بک (21)

توضیحات

پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن

توضیحات

پرسشنامه رشد معنوی

توضیحات