فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه حل مشکلات خانواده

توضیحات

پرسشنامه جهت گیری مذهبی

توضیحات

پرسشنامه میزان اعتقادات به خرافات

توضیحات

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ GHQ

توضیحات

پرسشنامه هوش معنوی

توضیحات

پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر

توضیحات

پرسشنامه اضطراب مرگ

توضیحات

پرسشنامه هوش اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36

توضیحات

راهنما آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان

توضیحات

مقیاس اصلاح شده وسواس فکری جبری یل-براون

توضیحات

پرسشنامه آزمون شخصیتی آیزنک EPQ

توضیحات

پرسشنامه سنجش ساخت خانواده( بالنده و آشفته )

توضیحات

پرسشنامه هراس اجتماعی

توضیحات

رجحان شغلی آمابایل WPI

توضیحات

امیدواری ( امید به زندگی ) میلر

توضیحات

پرسشنامه مالکیت روانشناختی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی

توضیحات