فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه کنترل فکر

توضیحات

پرسشنامه محيط گروهی در ورزش

توضیحات

پرسشنامه ادراک استرس

توضیحات

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی

توضیحات

پرسشنامه انگیزش ورزشی

توضیحات

پرسشنامه ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺧﺸﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ

توضیحات

پرسشنامه مردانگی-زنانگی میشل گوگلن

توضیحات

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

توضیحات

پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش

توضیحات