فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)

توضیحات

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده

توضیحات

پرسشنامه طلاق عاطفی

توضیحات

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (فرم بلند)

توضیحات

پرسشنامه سرشت و منش

توضیحات

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان

توضیحات

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (1)

توضیحات

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (2)

توضیحات