فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)

توضیحات

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده

توضیحات

پرسشنامه طلاق عاطفی

توضیحات

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (فرم بلند)

توضیحات

پرسشنامه سرشت و منش

توضیحات

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان

توضیحات

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (1)

توضیحات

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (2)

توضیحات

پرسشنامه باورهای هوشی

توضیحات

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری

توضیحات

پرسشنامه اضطراب حالتي ورزشكاران

توضیحات

پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزشی

توضیحات

پرسشنامه اضطراب مدرسه

توضیحات

پرسشنامه اضطراب ورزشی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد به نفس ورزشی

توضیحات

پرسشنامه آگاهی فراشناختی

توضیحات

پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده

توضیحات