فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (FNE) (12)

توضیحات

پرسشنامه اضطراب جدایی در بزرگسالی

توضیحات

پرسشنامه روان شناسی رانندگی

توضیحات

پرسشنامه الگوهای ارتباطی (CPQ)

توضیحات

پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر و لفکورت

توضیحات

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

توضیحات

پرسشنامه شخصیت خودشیفته (خودشیفتگی) (NPI)

توضیحات

پرسشنامه وسواس فکری عملی فوا (OCI-R) (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز (PCQ)

توضیحات

پرسشنامه تحمل ناکامی هارینگتون

توضیحات

پرسشنامه تکانشی بودن (IS)

توضیحات

پرسشنامه اختلال کمبود توجه سوانسون و نولان پلهام

توضیحات

پرسشنامه صداقت و راستگویی

توضیحات

پرسشنامه دستکاری و کندن پوست (SPS)

توضیحات

پرسشنامه گرایش به خودکشی (MAST)

توضیحات

پرسشنامه تمایز یافتگی خود (DSI)

توضیحات

پرسشنامه وسواس فکری عملی مادزلی

توضیحات

پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل براون

توضیحات