فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه گرایش به اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه اضطراب تکلم چو

توضیحات

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی (26)

توضیحات

پرسشنامه رفتارهای چندگانه

توضیحات

پرسشنامه خود شکوفایی

توضیحات

پرسشنامه باورهای زیبایی شناسی

توضیحات

پرسشنامه فشار و اجتناب اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبویتس (LSAS-SR)

توضیحات

پرسشنامه استرس هولمز و راهه

توضیحات

پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری (SCBAI)

توضیحات

پرسشنامه اضطراب سلامت (خودبیمار انگاری)

توضیحات

پرسشنامه افکار خودآیند (ATC)

توضیحات

پرسشنامه شکوفایی (FS)

توضیحات

پرسشنامه اضطراب کودکان (SCAS) (دو نسخه والدین و کودکان)

توضیحات

پرسشنامه احساس پیری (APQ)

توضیحات

پرسشنامه خوردن وسواسی (CES)

توضیحات

پرسشنامه افکار اضطراب سخنرانی

توضیحات

پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (FNE) (30)

توضیحات