فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه انتظار پیامد ریگز و نایت

توضیحات

پرسشنامه مشکلات روابط بین فردی بارخام، هاردی و استارتاپ

توضیحات

پرسشنامه تفکر تاملی کمبر و همکاران

توضیحات

پرسشنامه قضاوت اخلاقی دورگانداسینها و میراوارما

توضیحات

پرسشنامه سرسختی روان شناختی

توضیحات

پرسشنامه تفکر انتقادی

توضیحات

پرسشنامه پایبندی به اخلاقیات

توضیحات

پرسشنامه عوامل موثر در ارتباط با جنس مخالف

توضیحات

پرسشنامه گرایش به اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه اضطراب تکلم چو

توضیحات

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو کاستا و مک کری

توضیحات

پرسشنامه رفتارهای چند گانه

توضیحات

پرسشنامه خود شکوفایی

توضیحات

پرسشنامه باورهای زیبایی شناسی

توضیحات

پرسشنامه فشار و اجتناب اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبویتس (LSAS-SR)

توضیحات

پرسشنامه استرس هولمز و راهه

توضیحات

پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری (SCBAI)

توضیحات