فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه اخلاق حرفه ای کادوزیر

توضیحات

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی دیوید مک کلند

توضیحات

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ)

توضیحات

پرسشنامه بزهکاری

توضیحات

پرسشنامه بهزیستی روانی ریف

توضیحات

پرسشنامه ارتباط متقابل چند نسلی گوازی

توضیحات

پرسشنامه استرس بالینی ابل (ICS)

توضیحات

پرسشنامه افسردگی مربوط به مرگ تمپلر

توضیحات

پرسشنامه بنیان های اخلاقی هایف و گراهام

توضیحات

پرسشنامه پایگاه هویت من (EOM-EIS2) بنیون و آدامز

توضیحات

پرسشنامه پرخاشگری (قلدری و خشم) یوثورت

توضیحات

پرسشنامه شوخ طبعی (HSHS) تورسن و پاول

توضیحات

پرسشنامه عدالت اخلاقی (DJS) بیرگر

توضیحات

پرسشنامه قلدری ایلی نویز (IBS) اسپلاگه و هولت

توضیحات

پرسشنامه تنیدگی والدین آبیدین

توضیحات

پرسشنامه خرد آلدرت

توضیحات

پرسشنامه رفتار دوستانه ریزمن

توضیحات

پرسشنامه سبک فرزند پروری یانگ

توضیحات