فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه علل افزایش وقوع جرم

توضیحات

پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ

توضیحات

پرسشنامه تعامل اجتماعی شوتز

توضیحات

پرسشنامه رویدادهای استرس زا زندگی پیکل

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای با استرس بیلکینز و موس

توضیحات

پرسشنامه عزت نفس آیزنک

توضیحات

پرسشنامه جو خانوادگی

توضیحات

پرسشنامه اخلاق حرفه ای کادوزیر

توضیحات

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی دیوید مک کلند

توضیحات

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ)

توضیحات

پرسشنامه بزهکاری

توضیحات

پرسشنامه بهزیستی روانی ریف

توضیحات

پرسشنامه ارتباط متقابل چند نسلی گوازی

توضیحات

پرسشنامه استرس بالینی ابل (ICS)

توضیحات

پرسشنامه افسردگی مربوط به مرگ تمپلر

توضیحات

پرسشنامه بنیان های اخلاقی هایف و گراهام

توضیحات

پرسشنامه پایگاه هویت من (EOM-EIS2) بنیون و آدامز

توضیحات

پرسشنامه پرخاشگری (قلدری و خشم) یوثورت

توضیحات