فایل های مربوط به برچسب ( lti )

پرسشنامه گرایش به خودکشی (MAST)

توضیحات

پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا (MMPI) (فرم بلند)

توضیحات

پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا (MMPI) (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده

توضیحات