فایل های مربوط به برچسب ( کیفیت زندگی )

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (32)

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36)

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی بهداشت جهانی (فرم کوتاه)

توضیحات

مبانی نظری رابطه بازارگرایی درونی با کیفیت زندگی کارکنان و کیفیت خدمات

توضیحات

مبانی نظری حمایت اجتماعی، خودکارآمدی، امیدواری و کیفیت زندگی در سالمندان

توضیحات

مبانی نظری کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی

توضیحات

پرسشنامه عملکرد سازمانی (44)

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی شغلی (14)

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی فردی و خانوادگی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (23)

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

توضیحات

مبانی نظری کیفیت زندگی

توضیحات

مبانی نظری کیفیت زندگی کاری

توضیحات

مبانی نظری کیفیت زندگی سالمندی

توضیحات