فایل های مربوط به برچسب ( کیفیت زندگی )

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (32)

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36)

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی بهداشت جهانی (فرم کوتاه)

توضیحات

مبانی نظری توانمندسازی (1)

توضیحات

پرسشنامه عملکرد سازمانی (44)

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی شغلی (14)

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی فردی و خانوادگی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (23)

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

توضیحات

مبانی نظری کیفیت زندگی

توضیحات

مبانی نظری کیفیت زندگی کاری

توضیحات

مبانی نظری کنترل عواطف

توضیحات

مبانی نظری فساد اداری

توضیحات

مبانی نظری کیفیت زندگی سالمندی

توضیحات

مبانی نظری ارگونومی محیط کار

توضیحات

مبانی نظری بلوغ عاطفی

توضیحات