فایل های مربوط به برچسب ( کار آفرینی )

پرسشنامه کارآفرینی

توضیحات

پرسشنامه روحیه کارآفرینی مک کلاند

توضیحات

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

توضیحات

پرسشنامه آمادگی کارآفرینی

توضیحات

پرسشنامه موانع کارآفرینی

توضیحات

موضوع برای رشته مدیریت بازرگانی کار آفرینی

توضیحات

پرسشنامه گسترش روحیه کارآفرینی

توضیحات

مبانی نظری کارآفرینی (1)

توضیحات

مبانی نظری کارآفرینی (3)

توضیحات