فایل های مربوط به برچسب ( کارآفرینی )

پرسشنامه کارآفرینی

توضیحات

پرسشنامه روحیه کارآفرینی مک کلاند

توضیحات

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

توضیحات

مبانی نظری کارآفرینی (2)

توضیحات

مبانی نظری ساختار سازمانی (2)

توضیحات

مبانی نظری شبکه های اجتماعی

توضیحات

مبانی نظری رسانه های جمعی

توضیحات

پرسشنامه آمادگی کارآفرینی

توضیحات

پرسشنامه موانع کارآفرینی

توضیحات

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی دس و لامپکین

توضیحات

پرسشنامه کارآفرینی فردی

توضیحات

پرسشنامه تعامل میان مکاتب استراتژی و استراتژی های سازمان ها

توضیحات

پرسشنامه گسترش روحیه کارآفرینی

توضیحات

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی

توضیحات

پرسشنامه مهارت های کارآفرینی سازمانی الاین

توضیحات

پرسشنامه توسعه کارآفرینی آنتونیک و هیسریچ

توضیحات

پرسشنامه استراتژی های کنترل های مدیریت فروش و گرایش به کارآفرینی سوزان بی اسپیلک

توضیحات

مبانی نظری کارآفرینی (1)

توضیحات