فایل های مربوط به برچسب ( چابکی )

پرسشنامه انگیزه های ورزشی

توضیحات

پرسشنامه چابکی سازمانی (29)

توضیحات

پرسشنامه چابکی سازمانی (16)

توضیحات

مبانی نظری چابکی سازمانی

توضیحات

پرسشنامه انگیزه های ورزش

توضیحات