فایل های مربوط به برچسب ( پژوهشیار دانشگاه آزاد )

پرسشنامه علائم مرضی کودکان

توضیحات

پرسشنامه باورها و نگرش های ناکارآمد خواب (DBAS)

توضیحات

پرسشنامه حس فناناپذیری نمادین

توضیحات

پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM)

توضیحات

پرسشنامه مشکلات ناباروری (FPI)

توضیحات

پرسشنامه فراشناخت - نسخه نوجوانان (MCQ-A)

توضیحات

پرسشنامه اضطراب حالتی - صفتی (STAI)

توضیحات

پرسشنامه افسردگی دانشجویان (USDI)

توضیحات

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان (CDI)

توضیحات

پرسشنامه ناتوانی هیجانی تورنتو (TAS)

توضیحات

پرسشنامه تجربه برند

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی شکست در عملکرد (PFAI)

توضیحات

پرسشنامه ترجیح اعمال مقابله ای (COPE)

توضیحات

پرسشنامه ترس از صمیمیت (FIS)

توضیحات

پرسشنامه اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه

توضیحات

پرسشنامه تعارضات زناشویی (MCQ-R)

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی آمیخته بازاریابی

توضیحات

پرسشنامه بخش بندی بازار هدف و موقعیت یابی

توضیحات