فایل های مربوط به برچسب ( پژوهشیار )

پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده

توضیحات

پرسشنامه کارآفرینی

توضیحات