فایل های مربوط به برچسب ( پرسشنامه ورزش )

پرسشنامه اضطراب حالتي ورزشكاران

توضیحات

پرسشنامه ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﮕﯽ ورزﺷﮑﺎر

توضیحات

پرسشنامه تکلیف­ گرایی و خودگرایی در ورزش

توضیحات

پرسشنامه تنظیم رفتار در ورزش

توضیحات

پرسشنامه جو انگیزشی ادراک شده در ورزش

توضیحات

پرسشنامه سنجش جو ورزش

توضیحات

پرسشنامه اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ورزش

توضیحات

پرسشنامه محيط گروهی در ورزش

توضیحات

پرسشنامه انگیزش ورزشی

توضیحات

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

توضیحات