فایل های مربوط به برچسب ( پرسشنامه هوش هیجانی )

پرسشنامه هوش هیجانی باراُن (90)

توضیحات

پرسشنامه هوش هیجانی شوت (33)

توضیحات

پرسشنامه هوش هیجانی ماير و سالووی

توضیحات

پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش

توضیحات