فایل های مربوط به برچسب ( پرسشنامه طرحواره سازگار یانگ فرم کوتاه YSQ )

پرسشنامه طرحواره ناسازگار یانگ فرم کوتاه (YSQ)

توضیحات