فایل های مربوط به برچسب ( پرسشنامه راهبردهای انگیزشی )

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و همکاران)

توضیحات