فایل های مربوط به برچسب ( پرسشنامه انگیزه )

پرسشنامه انگیزه در درس ریاضی

توضیحات

پرسشنامه انگیزه های ورزشی

توضیحات

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

توضیحات

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی دیوید مک کلند

توضیحات

پرسشنامه انگیزه جوانان برای ترک سیگار غیرروزانه

توضیحات

پرسشنامه اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ورزش

توضیحات