فایل های مربوط به برچسب ( پرسشنامه استرس )

پرسشنامه‌ استرس شغلی فيليپ ال رايس

توضیحات

پرسشنامه استرسورهای فیزیولوژیکی (HSS)

توضیحات

پرسشنامه استرس- اضطراب- افسردگی (DASS-21)

توضیحات

پرسشنامه رویدادهای استرس زا زندگی پیکل

توضیحات

پرسشنامه استرس بالینی ابل (ICS)

توضیحات

پرسشنامه استرس هری

توضیحات

پرسشنامه استرس هولمز و راهه

توضیحات

پرسشنامه اختلال استرس پس از ضربه (سانحه) (PCL)

توضیحات

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (فرم بلند)

توضیحات

پرسشنامه استرس ناشی از هواداری ورزشی

توضیحات

پرسشنامه ادراک استرس

توضیحات