فایل های مربوط به برچسب ( پرخاشگری )

پرسشنامه پرخاشگری کودکان

توضیحات

پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ)

توضیحات

پرسشنامه سلامت (علایم) روان SCL90-R

توضیحات

پرسشنامه انگیزش پیشرفت ادواردز

توضیحات

پرسشنامه پاسخ به استرس کوه

توضیحات

پرسشنامه پرخاشگری (قلدری و خشم) یوثورت

توضیحات

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

توضیحات

پرسشنامه کنترل هیجانی راجر و نجاریان

توضیحات

پرسشنامه مشکلات روابط بین فردی بارخام، هاردی و استارتاپ

توضیحات

مبانی نظری خشونت

توضیحات

مبانی نظری پرخاشگری

توضیحات

پرسشنامه ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺧﺸﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ

توضیحات