فایل های مربوط به برچسب ( پذیرش )

پرسشنامه پذیرش اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه رشد معنوی

توضیحات

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی

توضیحات

پرسشنامه سلامت اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه پذیرش فناوری رایانه

توضیحات

مبانی نظری استفاده شهروندان از خدمات بانکداری الکترونیک

توضیحات

پرسشنامه تاب آوری (25)

توضیحات

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه سبک فرزند پروری یانگ

توضیحات

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی (CERQ) کرایج و گرانیفسکی

توضیحات

پرسشنامه باورهای زنان از سقف شیشه ای اسمیت

توضیحات

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیس

توضیحات

پرسشنامه نشاط سازمانی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت ریسک پروژه

توضیحات

پرسشنامه نظام پذيرش و بررسی پیشنهادات (18)

توضیحات

مبانی نظری آموزش به کمک فناوری اطلاعات و رایانه

توضیحات

پرسشنامه دلیل زندگی کردن برای نوجوانان (RFL-A)

توضیحات