فایل های مربوط به برچسب ( ونت )

پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری

توضیحات

مبانی نظری کیفیت زندگی

توضیحات

مبانی نظری خشونت

توضیحات

مبانی نظری پرخاشگری

توضیحات

مبانی نظری سرمایه فکری

توضیحات

مبانی نظری کیفیت زندگی سالمندی

توضیحات

مبانی نظری مدیریت کلاس

توضیحات

مبانی نظری مدارس هوشمند

توضیحات

مبانی نظری سبک زندگی

توضیحات

پرسشنامه خشونت بین زوجین

توضیحات

پرسشنامه عوامل موثر بر خودکشی

توضیحات

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی

توضیحات

پرسشنامه رفتارهای پرخطر نوجوانان

توضیحات

پرسشنامه دارایی های نامشهود

توضیحات