فایل های مربوط به برچسب ( ورزش )

پرسشنامه میزان تمایل به استفاده از بیمه های ورزشی

توضیحات

پرسشنامه سبک زندگی (68)

توضیحات

پرسشنامه انگیزه های ورزشی

توضیحات

پرسشنامه جو انگیزشی در تیم های ورزشی (باشگاه ها)

توضیحات

پرسشنامه سبك های رهبری در تیم های (باشگاه های) ورزش

توضیحات

پرسشنامه سبک زندگی (39)

توضیحات

مبانی نظری ورزش و تندرستی

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی رفتارهای بهداشتی

توضیحات

مبانی نظری بیمه

توضیحات

مبانی نظری هیأت ورزشی و ویژگی های آن

توضیحات

مبانی نظری ورزش

توضیحات

مبانی نظری آسیب های ورزشی

توضیحات

مبانی نظری سیستم ایمنی

توضیحات

مبانی نظری اوقات فراغت

توضیحات

مبانی نظری تکنیک های اعمال قدرت

توضیحات

پرسشنامه اضطراب حالتي ورزشكاران

توضیحات

پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزشی

توضیحات

پرسشنامه اضطراب ورزشی

توضیحات