فایل های مربوط به برچسب ( هدف گذاری )

پرسشنامه مدیریت زمان

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریت زمان

توضیحات

مبانی نظری موفقیت سازمانی (2)

توضیحات

مبانی نظری انگیزش شغلی (انگیزه شغلی)

توضیحات

پرسشنامه مدیریت عملکرد

توضیحات

مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی (1)

توضیحات

مبانی نظری موفقیت کسب و کار

توضیحات