فایل های مربوط به برچسب ( نوآوری )

پرسشنامه نوآوری

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی (49)

توضیحات

مبانی نظری رسانه های جمعی

توضیحات

پرسشنامه عملکرد سازمانی چادهری

توضیحات

پرسشنامه موفقیت سازمانی

توضیحات

پرسشنامه شایسته سالاری (51)

توضیحات

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی دس و لامپکین

توضیحات

پرسشنامه عملکرد سازمانی (44)

توضیحات

موضوع برای رشته نوآوری تکنولوژی

توضیحات

پرسشنامه گسترش روحیه کارآفرینی

توضیحات

مبانی نظری اثربخشی سازمانی

توضیحات

مبانی نظری خلاقیت

توضیحات

پرسشنامه شایستگی های کارآفرینانه

توضیحات

پرسشنامه مزیت رقابتی هیل و جونز

توضیحات

پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز

توضیحات

پرسشنامه کیفیت گرایی

توضیحات

پرسشنامه رقابت پذیری هیل و جونز

توضیحات

پرسشنامه توسعه کارآفرینی آنتونیک و هیسریچ

توضیحات