فایل های مربوط به برچسب ( نشانه های استرس )

پرسشنامه استرس- اضطراب- افسردگی (DASS-21)

توضیحات

پرسشنامه استرس بالینی ابل (ICS)

توضیحات

پرسشنامه استرس هری

توضیحات

مبانی نظری استرس

توضیحات

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (فرم بلند)

توضیحات