فایل های مربوط به برچسب ( ناکامی ها )

پرسشنامه تحمل ناکامی هارینگتون

توضیحات

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (فرم بلند)

توضیحات