فایل های مربوط به برچسب ( نام تجاری )

پرسشنامه تأثیر عناصر ساختاری بازاریابی با اهداف خیریه بر قصد خرید مصرف کنندگان

توضیحات

مبانی نظری تأثیر تغییر نام تجاری و جایگاه یابی مجدد بر ارزش ویژه برند

توضیحات

پرسشنامه تغییر نام تجاری و بازاریابی مجدد (شرکت الجی)

توضیحات

پرسشنامه ارزش ویژه نام تجاری

توضیحات

مبانی نظری برند (نام تجاری)

توضیحات