فایل های مربوط به برچسب ( موفقیت )

پرسشنامه نیاز به کسب موفقیت

توضیحات

پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون (MBI)

توضیحات

پرسشنامه فرسودگی شغلی (25)

توضیحات

پرسشنامه موفقیت سیستم های اطلاعاتی

توضیحات

مبانی نظری تأثیر تغییر نام تجاری و جایگاه یابی مجدد بر ارزش ویژه برند

توضیحات

مبانی نظری ارزش های اسلامی (2)

توضیحات

مبانی نظری موفقیت سازمانی (2)

توضیحات

پرسشنامه موفقیت سازمانی

توضیحات

پرسشنامه درگیری شغلی لاداهل و کنجر

توضیحات

پرسشنامه کارآفرینی فردی

توضیحات

پرسشنامه موفقیت شغلی اسمیت

توضیحات

مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی

توضیحات

مبانی نظری مهارت های مذاکره

توضیحات

پرسشنامه مزیت رقابتی هیل و جونز

توضیحات

پرسشنامه موفقیت شغلی

توضیحات

پرسشنامه موفقیت کارآفرینان

توضیحات

مبانی نظری کیفیت روابط معلم با دانش آموز

توضیحات

مبانی نظری نظام پیشنهادات

توضیحات