فایل های مربوط به برچسب ( مدیریت دانش )

پرسشنامه مدیریت دانش (25)

توضیحات

پرسشنامه سازمان یادگیرنده (25)

توضیحات

پرسشنامه استراتژی های مدیریت دانش

توضیحات

پرسشنامه مدیریت دانش (26)

توضیحات

پرسشنامه زمینه های استقرار مدیریت دانش (27)

توضیحات

پرسشنامه مدیریت دانش (33)

توضیحات

موضوع برای رشته مدیریت دانش

توضیحات

پرسشنامه مدیریت دانش (18)

توضیحات

مبانی نظری مدیریت دانش

توضیحات

مبانی نظری مدیریت دانش

توضیحات

مبانی نظری مدیریت دانش شخصی

توضیحات