فایل های مربوط به برچسب ( مدل های پذيرش و اعتماد به تکنولوژی )

مبانی نظری اعتماد به تکنولوژی جدید

توضیحات