فایل های مربوط به برچسب ( محرومیت هیجانی )

پرسشنامه طرحواره ناسازگار یانگ فرم کوتاه (YSQ)

توضیحات

پرسشنامه سبک فرزند پروری یانگ

توضیحات