فایل های مربوط به برچسب ( مثبت )

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن

توضیحات

پرسشنامه جرأت ورزی

توضیحات

پرسشنامه مقیاس نشانگان مثبت و منفی اسکیزوفرنی (PANSS)

توضیحات

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی

توضیحات

پرسشنامه عاطفه اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی

توضیحات

پرسشنامه شادکامی (35)

توضیحات

پرسشنامه کنترل عواطف (ACS)

توضیحات

پرسشنامه تاب آوری (33)

توضیحات

پرسشنامه رضایت از زندگی (LSIA)

توضیحات

مبانی نظری توریسم

توضیحات

مبانی نظری کژکارکردهای تبلیغات تجاری

توضیحات

مبانی نظری شبکه های اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه تاب آوری (25)

توضیحات

پرسشنامه مثبت اندیشی (17)

توضیحات

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر

توضیحات

پرسشنامه شایسته سالاری (51)

توضیحات

پرسشنامه راهکارهای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان

توضیحات