فایل های مربوط به برچسب ( لوین )

مبانی نظری تحول سازمانی

توضیحات

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

توضیحات

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

توضیحات

مبانی نظری تحول اداری

توضیحات

مبانی نظری مقاومت در برابر تغییر

توضیحات

مبانی نظری مدارس هوشمند

توضیحات

پرسشنامه منبع کنترل

توضیحات