فایل های مربوط به برچسب ( لذت )

پرسشنامه انگیزه های ورزشی

توضیحات

پرسشنامه عاطفه اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)

توضیحات

مبانی نظری انگیزش شغلی (انگیزه شغلی)

توضیحات

پرسشنامه عملکرد جنسی روزن

توضیحات

مبانی نظری تعلل ورزی

توضیحات

مبانی نظری چشم انداز زمانی زیمباردو

توضیحات

پرسشنامه زمینه یاب ارزشی شوارتز

توضیحات

پرسشنامه انگیزه های ورزش

توضیحات

پرسشنامه چشم انداز زمانی

توضیحات

پرسشنامه احساس (لذت مصرف کننده)

توضیحات

پرسشنامه انگیزش افراد

توضیحات