فایل های مربوط به برچسب ( قدرت )

پرسشنامه قدرت ریسک

توضیحات

پرسشنامه تاکتیک های اعمال قدرت

توضیحات

پرسشنامه انگیزه های ورزشی

توضیحات

پرسشنامه موقعیت رقابتی

توضیحات

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه تنیدگی اخلاقی

توضیحات

مبانی نظری تأثیر تمرین مقاومتی با شدت کم در مقابل تمرین مقاومتی با شدت زیاد بر ساختار و عملکرد بطن چپ

توضیحات

پرسشنامه از خود بیگانگی سازمانی سیمن

توضیحات

پرسشنامه پایگاه قدرت مدیران هینکین و شرایخیم

توضیحات

مبانی نظری اضطراب اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه شایستگی های کارآفرینانه

توضیحات

پرسشنامه عوامل بیولوژیک در گرایش به اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه راهکارهای حاشیه نشینی

توضیحات

پرسشنامه رفتارهای چندگانه

توضیحات

پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافتسد (16)

توضیحات

مبانی نظری ارزش های اسلامی در سازمان

توضیحات

مبانی نظری بروکراسی

توضیحات

مبانی نظری سبک های مدیریت (رهبری)

توضیحات